top of page
スクリーンショット 2015-12-09 14.23.11.png

KINKAKUJI

Kanagawa Kenmin Hall, Japan

Conductor : Tatsuya Shimono
Stage Director : Tetsu Taoshita
Chorus Master : Katsuhiko Abe

Set Designer : Mikiko Suzuki MacAdams

Costume Designer : Etsuko Handa

Lighting Designer : Yuji Sawada

Sound Effect : Takahiro Ono

Properties : Takatsu / Erito Nakamura

Special Properties : Murakami Butai Kiko / Pyrotech

Hair & Makeup : Maruzen Katsura
Hat Maker : Shumi Abe

bottom of page